Language Selection
  Hungarian
  Gyorskeresés
  Ma 2020. május 25., hétfő, Orbán napja van. Holnap Fülöp és Evelin napja lesz.

  A hitelezői igények bejelentése, választmány

  megalakításának feltételei,

  behajthatatlansági nyilatkozat:

   

  (Rövidítés: Cstv.= 1991 évi XLIX.. Tv. azaz Csőd, felszámolási és végelszámolási Tv. )

   

  Hitelező:

  A felszámolás kezdő időpontja után mindenki hitelezőnek minősül, akinek az adóssal szemben pénz-vagy pénzben kifejezett vagyon követelése van és a felszámoló nyilvántartásba vette.A nyilvántartásba vételre csak akkor kerülhet sor, ha az igénybejelentő - kivétel a Cstv. 57.§. (1) bek a./ és c./ pontjába sorolható hitelezőket (lásd lentebb)-  a Cstv. 46.§. (7) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi díjat a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalához befizeti és a befizetés megtörténtét a felszámolónak igazolja.

  Hitelezői igények bejelentésének határideje:

  A felszámolás megindulásának a Cégközlönyben történt közzétételétől számított 40 napon belül bejelentett hitelezői igények minősülnek határidőn belül bejelentettnek.A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett igényeket a felszámoló határidőn túli bejelentésként tartja nyilván.A 180 napon túli hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  A hitelezői igénybejelentés és mellékletei:

  A hitelezői igénybejelentésben meg kell jelölni a követelés tőke összegét és jogcímét, a nyilvántartásba vetetni kívánt kamatok összegét és ismertetni kell a  kamatszámítás levezetését.Csatolni kell a kifizetetlen számlák másolatát, nem számlázott szolgáltatás esetén a szolgáltatás, vagy az áruszállítást igazoló teljesítés igazolás, vagy szállítólevél másolatát.Mellékelni kell a banki szolgáltatás, vagy  postai feladóvevény másolatát, melyben az igénybejelentő igazolja, hogy nyilvántartásba vétele érdekében a követelés 1. %-át a felszámolást elrendelő bíróság  gazdasági hivatalának bankszámlájára befizette.A hitelezői igénybejelentést a felszámoló székhelyére kell megküldeni.

  Hitelezői igények visszaigazolása:

  A felszámoló a hitelezői igényeket azt követően tudja ellenőrizni, és visszaigazolni, amikor az adós ügyvezetője, a tevékenységet lezáró mérlegét, analitikáját és leltárát a felszámolónak átadta. A felszámoló a felszámolás közzétételétől számított 75 napon belül a hitelezőket  a választmány megalakítására szolgáló hitelezői gyűlésre meghívja. A Cstv. a felszámolónak lehetőséget ad arra, hogy abban az esetben , ha az adós vagyoni helyzetének felismerését követően  látható, hogy az adós vagyona a felszámolási költségek fedezésére sem elegendő, a hitelezői választmány megalakításának kezdeményezésétől eltekinthet, de a  hitelezői gyűlést ebben az esetben is össze kell hívni.

  Hitelezői választmány megalakítása:

  A hitelezők, vagy csoportjaik érdekeinek képviseletére hitelezői választmányt alakíthatnak.      A választmány megalakulását követően a választmányt létrehozó hitelezőket  a bíróság és a felszámoló előtt a választmány képviseli. A választmány megalakulásának feltétele, hogy azt a határidőben bejelentkezett hitelezők egy harmada hozza létre, és ezek a  hitelezők rendelkezzenek az összes határidőben  bejelentett és nyilvántartásba vett hitelezői igények legalább egy harmadával. Ezen hitelezők maguk közül három tagú választmányt választhatnak. A választmány jogosultságait , képviseletét és működési rendjét a hitelezők egymás között megállapodásban  (választmányi szabályzat) rögzítik. A választmány a megalakításáról és a jogairól a megalakulását  követő nyolc napon belül értesíti a bíróságot és az adós felszámolóját.

  Behajthatatlansági nyilatkozat:

  Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri, de a jogosult a nyilvántartásba vételi díjat nem kívánja befizetni, írásbeli kérelemre a felszámoló számlájára történt 2.500.-Ft. összegű költségtérítés megfizetése ellenében kiadja a Társasági Adóról és Osztalékadóról szóló 1991. évi XLIX. Tv. 46. §. (8) bekezdése szerinti, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 3. §. (4) bekezdés 10./pont c/ alpontja alapján a követelés behajthatatlanságáról szóló nyilatkozatot, melynek birtokában a követelés a jogosult könyveléséből leírható.

  Módosítás: (2012. november 21. szerda, 13:52)